REGULAMIN

Sklepu internetowego „Hemar Auto” dostępnego pod adresem www.lampy-ostrzegawcze.pl, zwanego dalej „Sklepem” prowadzonego przez firmę:

Hemar auto sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 10, 87-100 Toruń
NIP: 8792722918, REGON: 0000846406,

W niniejszym regulaminie firmę Hemar auto sp. z o.o. określa się „Sprzedającym”.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży produktów i usług na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu towarów i usług oferowanych w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Korzystanie ze Sklepu, w tym nabywanie produktów i usług oferowanych w Sklepie, wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i złożenia przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu i/lub warunków nabywanych produktów i usług dostępnych pod adresem: https://lampy-ostrzegawcze.pl/regulamin.
 4. Wszelkie informacje dotyczące usług i produktów w Sklepie, w tym w szczególności katalogi, foldery i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu kierowane przez Sprzedającego do Klientów i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta w serwisie „hemar.auto.pl”. Dodatkowo kupujący może składać zamówienia drogą mailową sklep@lampy-ostrzegawcze.pl, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta tel. 56 6591010 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Wszystkie zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00
 6. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Kupujący, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), wyraża zgodę na otrzymywanie i stosowanie przez Sprzedającego faktur elektronicznych.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego wpłaty całości wartości zamówienia. Realizacja zamówień następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego od operatora płatności informacji o wpływie środków pieniężnych za zakupione towary.
 8. Zamówienia realizowane są poprzez dostarczenie klientowi produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej
 9. Po zrealizowaniu zamówienia, tj. po dokonaniu płatności przez Klienta i otrzymaniu przez niego produktów, Sprzedający wystawi Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę. 
 10. W przypadku braku możliwości odebrania przez Klienta faktury elektronicznej, na jego dodatkową, odrębną prośbę, przesłaną na adres sklep@lampy-ostrzegawcze.pl, zostanie mu wystawiona i przesłana na wskazany adres faktura tradycyjna.
 11. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej Klientowi przez Sprzedającego umyślnie, odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta ograniczona jest do straty rzeczywistej, a jednocześnie do kwoty równej uiszczonej przez Klienta z tytułu zakupu produktu. 
 12. Za wady towaru Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach określonych w warunkach użytkowania i specyfikacji zakupionego produktu.
 13. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 14. Prawo do odstąpienia od umowy na zakup produktu zawartej na odległość i zwrot nie przysługują Klientowi w przypadkach wymienionych w przepisach ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy:

14.1. Sprzedający za zgodą Klienta wykonał w pełni usługę

14.2. Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie korzystania z produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na zakup produktu oraz został poinformowany przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający zwraca Klientowi opłatę uiszczoną z tytułu zakupu programu i/lub usługi.
 2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta i przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako: RODO) oraz pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy na korzystanie ze Sklepu, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego.
 4. Klient, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych jest Sprzedający, tj. Hemar Auto sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 10, 87-100 oraz że zapoznał się z informacjami przekazanym mu przez Sprzedającego zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO.
 5. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane Klienta nie będą przekazywane przez Sprzedającego do państw trzecich. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Sprzedającego dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego do czasu przesłania przez Klienta do Sprzedającego informacji o zakończeniu korzystania ze Sklepu Sprzedającego lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika.
 8. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 9. Niezależnie od pozostałych postanowień i zasad korzystania ze Sklepu aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://lampy-ostrzegawcze.pl/regulamin).
 10. Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Klient może również składać reklamacje i zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Sprzedającego, a w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź Sprzedającego na reklamację, która może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail, zawierać będzie wskazanie, czy Sprzedający uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów i przy zachowaniu procedury wskazanej poniżej. Za ważne powody zmian Regulaminu Strony uznają w szczególności: zmiany w odniesieniu do programów i/lub usług, zmiany zakresu działalności prowadzonej przez Sprzedającego oraz zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien złożyć oświadczenie Sprzedającemu o odmowie zgody na wprowadzenie zmian w Regulaminie na piśmie, pod rygorem nieważności w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia od Sprzedającego zgodnie z postanowieniami poniżej. Jeżeli Klient nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia Regulaminu.
 13. Sprzedający powiadomi Klientów o zmianach w Regulaminie przed ich wejściem w życie poprzez informację wysłaną na podany przez Klienta w trakcie zakupu produktów adres poczty internetowej.
 14. Klienci, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu, mogą korzystać ze Sklepu na dotychczasowych zasadach, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie Regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Klienta umowa na korzystanie ze Sklepu ulega rozwiązaniu.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 16. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, taka nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność nie będzie mieć wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną w mocy. W powyższym przypadku Strony dołożą starań, aby w dobrej wierze zastąpić takie postanowienia odpowiednimi postanowieniami mającymi takie same skutki gospodarcze, odzwierciedlającymi wspólny zamiar Stron i cel Regulaminu.
 17. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.